Rotavdrag

Rotavdraget utgör 30 procent av arbetskostnaden och med utrymme om 50 000 kr (rätt belopp för respektive år läser man på skatteverkets hemsida) oavsett köparens ålder.

Läs mer om villkor för Rotavdrag på Skatteverkets hemsida

Du kan få ROT-avdrag för sådana markarbeten som är kopplade till reparation, om- och tillbyggnad av ditt hus, t ex ledningsschakter, dränering, och källarisolering. Även återställningsarbeten, t ex asfaltering av en uppgrävd garageinfart, återställning av plattytor etc kan ingå.

Hur fungerar det?

Rena markarbeten såsom nyanläggning av plattytor, murar, asfaltering etc ger inte rätt till avdrag.

Förutsatt att du har avdragsutrymme görs skatteavdraget direkt på fakturan. Avdraget gäller endast arbetskostnaden och är maximerat till 50 000 kronor per delägare och fastighet. För att kunna göra skatteavdraget behövs din fastighets fastighetsbeteckning samt namn och personnummer på de delägare för vilka skatteavdrag skall göras.

Fakturamodellen

Fakturamodellen, innebär att du får preliminär skattereduktion direkt vid köpet. Den privatperson som köper byggtjänster av en utförare med F-skattsedel skall kunna komma överens med utföraren om att betalning endast skall göras för sjuttio procent av arbetskostnaden.

Skatterduktion

För den som vill utnyttja den maximala skattereduktion på 50 000 kr per person och år för rotarbeten, måste arbetskostnaden uppgå till minst 166 667 kr (30 % x 166 667 kr = 50 000 kr).

Utbetalning

Utföraren får begära utbetalning från Skatteverket med den del av arbetskostnaden (inklusive mervärdesskatt) som köparen inte har betalat. Detta belopp utgör köparens skattelättnad och tillgodoräknas honom som preliminär skattereduktion. Förfarandet innebär att köparen får skattelättnaden direkt vid köpet.

Frågor om ROT-avdrag

Här nedan följer några vanliga frågor och svar kring ROT-avdrag, hämtade från skatteverkets hemsida. För utförligare information om Rotavdraget kan du länka dig till Skatteverkets hemsida

För att du ska kunna få skattereduktion måste den utförare du anlitar ha F-skattsedel
Du får skattereduktion med 30 procent av kostnaden för ROT-arbete. Beloppet är maximerat till 50 000 kr för arbete som är utfört och betalat under året.
Du kan aldrig få skattereduktion med ett högre belopp än vad du ska betala i slutlig skatt. Om du inte ska betala någon slutlig skatt så får du följaktligen ingen skattereduktion eftersom det inte finns någon skatt att räkna av emot.
Nej, du kan inte få skattereduktion för materialkostnader. Det är endast arbetskostnader som ger rätt till skattereduktion. Utgifter för material, utrustning och resor räknas således inte in.
Vad som avses med småhus följer av fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Där betecknas småhus som en byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer. Till en sådan byggnad kan höra komplementhus såsom garage, förråd och annan mindre byggnad
Bostadsrättsinnehavare har rätt till skattereduktion för ROT-arbeten som en bostadsrättsinnehavare normalt svarar för och som utförs inne i bostaden. När det gäller fönster och dörrar i lägenheten ger endast arbeten på insidan av dessa rätt till skattereduktion. Reparation eller nybyggnad av balkong eller inglasning av befintliga balkonger ger inte rätt till skattereduktion. Inte heller stambyten av vatten-, avloppsledningar och motsvarande eller fasadrenoveringar ger rätt till skattereduktion.
Arbetet ska avse reparation, underhåll, eller om- eller tillbyggnad exempelvis renovering av kök och badrum, ommålning, tapetsering och golvläggning. Arbetena bör typiskt sett vara sådana som utförs i eller i nära anslutning till bostaden. Arbete för att tillverka måttbeställda inventarier, t ex köksluckor och dörrar, som utförs hos tillverkaren ingår inte. Inte heller arkitektarbete eller motsvarande. Nybyggande av bostadshus eller komplementhus omfattas inte.
Skattereduktion medges för ROT-arbete som har utförts i en bostad som den som söker skattereduktion själv äger, exempelvis ett småhus eller en bostadsrätt. För att du ska ha rätt till skattereduktion måste du äga fastigheten eller bostadsrätten när ROT-arbetet utförs. Det räcker om du äger en del av fastigheten eller bostadsrätten för att du ska kunna få skattereduktion.